Trang chủ Bài học Bài 61: Axit cacboxylic: Tính chất hóa học điều chế và ứng dụng

Bài 61: Axit cacboxylic: Tính chất hóa học điều chế và ứng dụng

Bài 9.32 trang 75 SBT Hóa 11 Nâng cao: Bài 61. Axit cacboxylic : Tính chất hóa học điều chế và ứng dụng
Hợp chất đơn chức X có phần trăm khối lượng cacbon, hiđro lần lượt bằng 54,54% và 9,09% còn lại là oxi. Dung dịch X làm đỏ quỳ tím. Công thức phân tử của X là
Bài 9.33 trang 75 SBT Hóa lớp 11 – Nâng cao: Hỗn hợp hai axit có phản ứng tráng bạc, vậy trong hỗn hợp...
Xác định công thức của hai axit, tính phần trăm khối lượng của mỗi axit trong hỗn hợp. Tính nồng độ phần trăm của mỗi axit trong dung dịch A.
Bài 9.30 trang 75 SBT Hóa 11 Nâng cao: Viết các phương trình hóa học thực hiện các biến đổi sau :
\(Propilen  \to 2 – clopropan \)\(\to C{H_3}CH(CN)C{H_3}\)\( \to C{H_3}CH(C{H_3})C{\rm{OO}}H\)
Bài 9.31 trang 75 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao: Có thể điều chế axit axetic, axit monocloaxetic và axit propioinic...
Có thể điều chế axit axetic, axit monocloaxetic và axit propioinic từ metan theo sơ đò :
Bài 9.28 trang 74 SBT Hóa 11 Nâng cao: Về cấu tạo, phân tử axit fomic có nhóm chức anđehit –CHO nên có thể...
Về cấu tạo, phân tử axit fomic có nhóm chức anđehit –CHO nên có thể hiện tính chất của anđehit là có phản ứng tráng bạc :
Bài 9.29 trang 74 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao: Đun nóng hỗn hợp A gồm 1 mol axit axetic và...
Đun nóng hỗn hợp A gồm 1 mol axit axetic và 1 mol ancol etylic (có 0,10 mol axit sunfuric làm xúc tác ) đến khí đạt trạng thái cân bằng thu được hỗn hợp B trong đó có 0,67 mol ety
Quảng cáo


Bài 9.26 trang 74 SBT Hóa 11 Nâng cao: Cho 100 g dung dịch axit axetic 6,00% (dung dịch A). Thêm tiếp 17,60 g...
Cho 100 g dung dịch axit axetic 6,00% (dung dịch A). Thêm tiếp 17,60 g một axit X cùng dãy đồng đẳng của axit axetic vào dung dịch A, được dung dịch B.
Bài 9.27 trang 74 SBT Hóa lớp 11 – Nâng cao: X có dạng R-COOH tạo muối RCOONa
Trung hòa 500 ml dung dịch axit hữu cơ đơn chức X bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,1 M thu được 1,92 g muối. Trong dung dịch có
Bài 9.25 trang 74 SBT nâng cao Hóa 11: Trung hòa 250 g dung dịch 3,70% của một axit đơn chức X cần 100...
Trung hòa 250 g dung dịch 3,70% của một axit đơn chức X cần 100 mol dung dịch natri hiđroxit 1,25 M (hiệu suất của phản ứng 100%)

Mới cập nhật

Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Chất giặt rửa tổng hợp có ưu điểm
Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. C. có thể dùng để giặt rửa cả trong nước cứng.. Bài...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Một số este được dùng trong hương liệu, mĩ phẩm, bột giặt là...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. B. Bài 3. Chất giặt rửa Một số este được...
Bài 1.23 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức, là đồng phân của nhau
Bài 1.23 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. nKOH đã dùng = 0,25 mol ; nKOH dư = 0,05 mol....
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Số gam iot có thể cộng vào liên kết bội trong mạch...
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Triolein ({({C_{17}}{H_{33}}COO)_3}{C_3}{H_5}) có M =  884 g/mol.. Bài 2. Lipit Số gam...
Bài 1.21 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Tính chỉ số este của một loại chất béo chứa 89% tristearin
Bài 1.21 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Số miligam (KOH) dùng để xà phòng hoá hết lượng triglixerit có...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: xác định công thức phân tử của A, B và viết công thức...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. Bài 2. Lipit Hai chất hữu cơ A, B mạch hở,...