Trang chủ Lớp 11 SBT Hóa học 11 Nâng cao Bài 9.32 trang 75 SBT Hóa 11 Nâng cao: Bài 61. Axit...

Bài 9.32 trang 75 SBT Hóa 11 Nâng cao: Bài 61. Axit cacboxylic : Tính chất hóa học điều chế và ứng dụng...

Bài 9.32 trang 75 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. \(C.{C_4}{H_8}{O_2}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\;\;\;\;\;D.{C_4}{H_6}{O_2}\). Bài 61. Axit cacboxylic : Tính chất hóa học điều chế và ứng dụng

Hợp chất đơn chức X có phần trăm khối lượng cacbon, hiđro lần lượt bằng 54,54% và 9,09% còn lại là oxi. Dung dịch X làm đỏ quỳ tím. Công thức phân tử của X là

\(A.{C_2}{H_4}{O_2}.\,\,\,\,\,\,\;\;\;\;\;\;B.{C_3}{H_6}{O_2}\)

\(C.{C_4}{H_8}{O_2}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\;\;\;\;\;D.{C_4}{H_6}{O_2}\)

Quảng cáo
Đang tải...

Chọn đáp án C

Ta có tỉ lệ \({n_C}:{n_H}:{n_O} = 2:4:1\)

Công thức đơn giản nhất : \({C_2}{H_4}O\)

X là axit đơn chức, phân tử một nhóm –COOH (có 2 nguyên tử oxi ) : \({C_x}{H_y}{O_2}\) . Vậy công thức phân tử có một nhóm –COOH ( có 2 nguyên tử oxi ) : \({C_x}{H_y}{O_2}\). Vậy công thức phân tử của X là \({C_4}{H_8}{O_2}\)