Trang chủ Lớp 11 SBT Hóa học 11 Nâng cao Bài 9.26 trang 74 SBT Hóa 11 Nâng cao: Cho 100 g...

Bài 9.26 trang 74 SBT Hóa 11 Nâng cao: Cho 100 g dung dịch axit axetic 6,00% (dung dịch A). Thêm tiếp 17,60 g một axit X cùng dãy đồng đẳng của axit axetic...

Chia sẻ
Bài 9.26 trang 74 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Từ đó ta có x =3, axit X có CTPT là \({C_4}{H_8}{O_2}\) và CTCT là \({C_3}{H_7}{\rm{COO}}H\). Bài 61. Axit cacboxylic : Tính chất hóa học điều chế và ứng dụng

Cho 100 g dung dịch axit axetic 6,00% (dung dịch A). Thêm tiếp 17,60 g một axit X cùng dãy đồng đẳng của axit axetic vào dung dịch A, được dung dịch B.

a) Tính nồng độ phần trăm các axit trong dung dịch B

b) Để trung hòa dung dịch B càn 200 ml dung dịch kali hiđroxit 1,50 M. Lập công thức CTPT và viết công thức cấu tạo của X.

a) Nồng độ phần trăm của các chất

\(\eqalign{  & C{\% _{axetic}} = {{6,0.100\% } \over {117,6}} = 5,10\%   \cr  & C{\% _X} = {{17,6.100\% } \over {117,6}} = 14,96\%  \cr} \)

b) Phản ứng trung hòa

Quảng cáo

\( C{H_3}{\rm{COO}}H + KOH \to \) \(C{H_3}{\rm{COOK + }}{{\rm{H}}_2}O  \)

\({C_x}{H_{2x + 1}}{\rm{COO}}H + KOH \to \) \({C_x}{H_{2x + 1}}{\rm{COO}}K + {H_2}O  \)

\({n_{KOH}} = 0,30(mol)\,;\)\({n_{axetic}} = 0,10(mol) \)

Suy ra số mol X : \({n_X} = 0,20(mol)\)

Vậy \({M_X} = 88(g/mol)\)

Từ đó ta có x =3, axit X có CTPT là \({C_4}{H_8}{O_2}\) và CTCT là \({C_3}{H_7}{\rm{COO}}H\)

Chia sẻ