Trang chủ Lớp 11 SBT Hóa học 11 Nâng cao Bài 9.26 trang 74 SBT Hóa 11 Nâng cao: Cho 100 g...

Bài 9.26 trang 74 SBT Hóa 11 Nâng cao: Cho 100 g dung dịch axit axetic 6,00% (dung dịch A). Thêm tiếp 17,60 g một axit X cùng dãy đồng đẳng của axit axetic...

Bài 9.26 trang 74 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Từ đó ta có x =3, axit X có CTPT là \({C_4}{H_8}{O_2}\) và CTCT là \({C_3}{H_7}{\rm{COO}}H\). Bài 61. Axit cacboxylic : Tính chất hóa học điều chế và ứng dụng

Cho 100 g dung dịch axit axetic 6,00% (dung dịch A). Thêm tiếp 17,60 g một axit X cùng dãy đồng đẳng của axit axetic vào dung dịch A, được dung dịch B.

a) Tính nồng độ phần trăm các axit trong dung dịch B

b) Để trung hòa dung dịch B càn 200 ml dung dịch kali hiđroxit 1,50 M. Lập công thức CTPT và viết công thức cấu tạo của X.

a) Nồng độ phần trăm của các chất

Quảng cáo
Đang tải...

\(\eqalign{  & C{\% _{axetic}} = {{6,0.100\% } \over {117,6}} = 5,10\%   \cr  & C{\% _X} = {{17,6.100\% } \over {117,6}} = 14,96\%  \cr} \)

b) Phản ứng trung hòa

\( C{H_3}{\rm{COO}}H + KOH \to \) \(C{H_3}{\rm{COOK + }}{{\rm{H}}_2}O  \)

\({C_x}{H_{2x + 1}}{\rm{COO}}H + KOH \to \) \({C_x}{H_{2x + 1}}{\rm{COO}}K + {H_2}O  \)

\({n_{KOH}} = 0,30(mol)\,;\)\({n_{axetic}} = 0,10(mol) \)

Suy ra số mol X : \({n_X} = 0,20(mol)\)

Vậy \({M_X} = 88(g/mol)\)

Từ đó ta có x =3, axit X có CTPT là \({C_4}{H_8}{O_2}\) và CTCT là \({C_3}{H_7}{\rm{COO}}H\)