Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 1.16 trang 9 SBT Đại số nâng cao lớp 11 Từ...

Câu 1.16 trang 9 SBT Đại số nâng cao lớp 11 Từ đồ thị của hàm số  hãy suy ra đồ thị các hàm số sau:...

Câu 1.16 trang 9 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Giải. Bài 1: Các hàm số lượng giác

Từ đồ thị của hàm số  hãy suy ra đồ thị các hàm số sau:

a) \(y = 2\tan x\)                         b)  \(y = \tan 2x\)

c) \(y = \tan {x \over 2}\)

Vẽ đồ thị các hàm số đó.

Quảng cáo

Giải

Gọi C là đồ thị của hàm số \(y = \tan x\)

a) Đồ thị của hàm số \(y = 2\tan x\) có được từ C bằng phép biến đổi, biến mỗi điểm \(\left( {x;y} \right)\) thành điểm \(\left( {x;2y} \right)\)  (h.1.8)                                                                       

b) Đồ thị của hàm số \(y = \tan 2x\) có được bằng phép biến đổi, biến mỗi điểm \(\left( {x;y} \right)\) thành điểm \(\left( {{x \over 2};y} \right)\)  (h.1.9)                                                                

c) Đồ thị của hàm số \(y = \tan {x \over 2}\) có được bằng phép biến đổi, biến mỗi điểm \(\left( {x;y} \right)\) thành điểm \(\left( {2x;y} \right)\)  (h.1.10)                                                   

                    

 

Quảng cáo