Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 1.19 trang 10 sách bài tập Đại số và Giải tích...

Câu 1.19 trang 10 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao...

Câu 1.19 trang 10 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Phép đối xứng qua đường thẳng có phương trình \(y = 1\) biến đồ thị của mỗi hàm số sau thành đồ thị của hàm số nào. Bài 1: Các hàm số lượng giác

Phép đối xứng qua đường thẳng có phương trình \(y = 1\) biến đồ thị của mỗi hàm số sau thành đồ thị của hàm số nào :

a) \(y = \sin x\)                                             

b) \(y = \cos x + 1\)

c) \(y = \sin {x \over 2} + 2\)

Vẽ đồ thị của hàm số tìm được.

Quảng cáo

Giải

Điểm đối xứng \(M\left( {x;y} \right)\) qua đường thẳng \(y = 1\) là điểm \(M’\left( {x’;y’} \right),x’ = x,y’ = y,\) tức là \(x = x’,y = 2 – y’.\) Vậy ta có:

a) \(y = 2 – \sin x\) (h.1.14)                 

b) \(y = 1 – \cos x\) (h.1.15)                

c) \(y =  – \sin {x \over 2}\) (h.1.16)

                      

Quảng cáo