Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 1.12 trang 8 SBT Đại số nâng cao lớp 11 Bài...

Câu 1.12 trang 8 SBT Đại số nâng cao lớp 11 Bài 1: Các hàm số lượng giác...

Câu 1.12 trang 8 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Cho biết rằng mỗi đồ thị sau (h.1.1, h.1.2) là đồ thị của hàm số có dạng \(y = A\sin \omega x\) (\(A,\omega \) là những hằng số).. Bài 1: Các hàm số lượng giác

Cho biết rằng mỗi đồ thị sau (h.1.1, h.1.2) là đồ thị của hàm số có dạng \(y = A\sin \omega x\) (\(A,\omega \) là những hằng số). Hãy xác định \(A,\omega \) cho mỗi hàm số:

Quảng cáo

Giải

a) Hàm số \(y = b\sin {\pi  \over a}x\) nên \(A = b,\omega  = {\pi  \over a}\)

b) Hàm số \(y =  – b\sin {\pi  \over {2a}}x\) nên \(A =  – b,\omega  = {\pi  \over {2a}}\)

 

Quảng cáo