Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 11 trang 115 SBT Toán hình 11 nâng cao:  

Câu 11 trang 115 SBT Toán hình 11 nâng cao:  ...

Câu 11 trang 115 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao. a) Nếu có \(\overrightarrow a  – 3\overrightarrow b  + 2\overrightarrow c  = \overrightarrow 0 \)  thì ba vectơ \(\overrightarrow a ,\overrightarrow b ,\overrightarrow c \) có. Bài 1. Vectơ trong không gian. Sự đồng phẳng của các vectơ

Trong không gian cho ba vectơ \(\overrightarrow a ,\overrightarrow b ,\overrightarrow c \) khác vectơ – không.

a) Nếu có \(\overrightarrow a  – 3\overrightarrow b  + 2\overrightarrow c  = \overrightarrow 0 \)  thì ba vectơ \(\overrightarrow a ,\overrightarrow b ,\overrightarrow c \) có đồng phẳng không?

Quảng cáo

b) Giả sử có \(m\overrightarrow a  + n\overrightarrow b  + p\overrightarrow c  = \overrightarrow 0 \) trong đó m, n, p là các số thực. Với điều kiện nào của m, n, p thì ba vectơ đó đồng phẳng?

a) \(\overrightarrow a ,\overrightarrow b ,\overrightarrow c \)  đồng phẳng.

b) \({m^2} + {n^2} + {p^2} > 0\).

 

Quảng cáo