Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 2.40 trang 67 SBT Đại số nâng cao lớp 11 Bài...

Câu 2.40 trang 67 SBT Đại số nâng cao lớp 11 Bài 4 5: Biến cố và xác suất của biến cố – Các quy tắc tính xác suất...

Câu 2.40 trang 67 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao.   iii) Lấy được một viên bi trắng, một viên bi đen, một viên bi đỏ.. Bài 4 5: Biến cố và xác suất của biến cố – Các quy tắc tính xác suất

Một bình chứa 16 viên bi, với 7 viên bi trắng, 6 viên bi đen và 3 viên bi đỏ.

a) Lấy ngẫu nhiên ba  viên bi. Tính xác suất để:

    i) Lấy được cả ba viên bi đỏ.

   ii) Lấy được cả ba viên bi không đỏ

  iii) Lấy được một viên bi trắng, một viên bi đen, một viên bi đỏ.

 b) Lấy ngẫu nhiên bốn  viên bi. Tính xác suất để:

   i) Lấy được đúng một viên bi trắng.

Quảng cáo

   ii) Lấy được đúng hai viên bi trắng.

c) Lấy ngẫu nhiên mười viên bi. Tính xác suất rút được 5 viên bi trắng, 3 viên bi đen và 2 viên bi đỏ.

a) i) \({1 \over {C_{16}^3}} = {1 \over {560}}\)                                 

   ii)\({{C_{13}^3} \over {C_{16}^3}} = {{143} \over {280}}\)                       

   iii) \({{7.6.3} \over {C_{16}^3}} = {9 \over {40}}\).

b) i) \({{C_7^1C_9^3} \over {C_{16}^4}} = {{21} \over {65}}\)                             

    ii)\({{C_7^2C_9^2} \over {C_{16}^4}} = {{27} \over {65}}\).

c) \({{C_7^5C_6^3C_3^2} \over {C_{16}^{10}}} = {{45} \over {286}}\).

Quảng cáo