Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 2.45 trang 67 sách bài tập Đại số và Giải tích...

Câu 2.45 trang 67 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao: Bài 4 5: Biến cố và xác suất của biến cố – Các quy tắc tính xác suất...

Câu 2.45 trang 67 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Bài 4 5: Biến cố và xác suất của biến cố – Các quy tắc tính xác suất

Chọn ngẫu nhiên một vé xổ số có 5 chữ số từ 0 đến 9. Tính xác suất để số trên vé không có chữ số 1 hoặc không có chữ số 5.

Quảng cáo

Gọi A là biến cố “không có chữ số 1”; B là biến cố “không có chữ số 5”. Dễ thấy \(P\left( A \right) = P\left( B \right) = {\left( {0,9} \right)^5}\) và \(P\left( AB \right) = {\left( {0,8} \right)^5}\)

Từ đó: \(P\left( {A \cup B} \right) = P\left( A \right) + P\left( B \right) – P\left( {AB} \right) \)

                                \(= 2.{\left( {0,9} \right)^5} – {\left( {0,8} \right)^5} = 0,8533.\)

Quảng cáo