Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 4.21 trang 137 Sách Toán Đại số lớp 11 SBT Nâng...

Câu 4.21 trang 137 Sách Toán Đại số lớp 11 SBT Nâng cao: Tìm giới hạn của các dãy số...

Tìm giới hạn của các dãy số. Câu 4.21 trang 137 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao – Bài 3: Dãy có giới hạn vô cực

Tìm giới hạn của các dãy số \(\left( {{u_n}} \right)\) với

a) \({u_n} =  – {n^4} – 50n + 11\)                  b) \(\root 3 \of {7{n^2} – {n^3}} \)                                           

c) \({u_n} = \sqrt {5{n^2} – 3n + 7} \)                    d) \(\sqrt {2{n^3} + {n^2} – 2} \)

Quảng cáo

a) \( – \infty \)                     b) \( – \infty \)                     c) \( + \infty \)                                    

d) \(\sqrt {2{n^3} + {n^2} – 2}  = n\sqrt n \sqrt {2 + {1 \over n} – {2 \over {{n^3}}}} \) với mọi n

vì \(\lim \left( {n\sqrt n } \right) =  + \infty \) và \(\lim \sqrt {2 + {1 \over n} – {2 \over {{n^3}}}}  = \sqrt 2  > 0\) nên

                    \(\lim \sqrt {2{n^3} + {n^2} – 2}  =  + \infty \)

Quảng cáo