Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 4.23 trang 137 sách bài tập Đại số và Giải tích...

Câu 4.23 trang 137 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao: Tìm các giới hạn sau:...

Tìm các giới hạn sau:. Câu 4.23 trang 137 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao – Bài 3: Dãy có giới hạn vô cực

Tìm các giới hạn sau:

a) \(\lim \left( {\sqrt {2{n^2} + 3}  – \sqrt {{n^2} + 1} } \right)\)           

b) \(\lim {1 \over {\sqrt {n + 1}  – \sqrt n }}\)

Quảng cáo

a) \(\left( {\sqrt {2{n^2} + 3}  – \sqrt {{n^2} + 1} } \right) = {{{n^2} + 2} \over {\sqrt {2{n^2} + 3}  + \sqrt {{n^2} + 1} }}\) với mọi n

do đó

                 \(\lim \left( {\sqrt {2{n^2} + 3}  – \sqrt {{n^2} + 1} } \right) =  + \infty \)       

b) 

              \(\lim {1 \over {\sqrt {n + 1}  – \sqrt n }} = \lim \left( {\sqrt {n + 1}  + \sqrt n } \right) =  + \infty \)

Quảng cáo