Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 4.23 trang 137 sách bài tập Đại số và Giải tích...

Câu 4.23 trang 137 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao: Tìm các giới hạn sau:...

Chia sẻ
Tìm các giới hạn sau:. Câu 4.23 trang 137 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao – Bài 3: Dãy có giới hạn vô cực

Tìm các giới hạn sau:

a) \(\lim \left( {\sqrt {2{n^2} + 3}  – \sqrt {{n^2} + 1} } \right)\)           

b) \(\lim {1 \over {\sqrt {n + 1}  – \sqrt n }}\)

Giải

a) \(\left( {\sqrt {2{n^2} + 3}  – \sqrt {{n^2} + 1} } \right) = {{{n^2} + 2} \over {\sqrt {2{n^2} + 3}  + \sqrt {{n^2} + 1} }}\) với mọi n

Quảng cáo

do đó

                 \(\lim \left( {\sqrt {2{n^2} + 3}  – \sqrt {{n^2} + 1} } \right) =  + \infty \)       

b) 

              \(\lim {1 \over {\sqrt {n + 1}  – \sqrt n }} = \lim \left( {\sqrt {n + 1}  + \sqrt n } \right) =  + \infty \)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...