Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 4.29 trang 138 sách bài tập Đại số và Giải tích...

Câu 4.29 trang 138 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao: Tìm các giới hạn sau:...

Chia sẻ
Tìm các giới hạn sau:. Câu 4.29 trang 138 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao – Bài 3: Dãy có giới hạn vô cực

Tìm các giới hạn sau:

a) \(\lim {{2n – {3^n}} \over {n + {2^n}}}\)                             b) \(\lim \left( {100n – 7 – {2^n}} \right)\)

Giải

a) Chia tử và mẫu của phân thức cho \({3^n},\) ta được

                   \({u_n} = {{2n – {3^n}} \over {n + {2^n}}} = {{{{2n} \over {{3^n}}} – 1} \over {{n \over {{3^n}}} + {{\left( {{2 \over 3}} \right)}^n}}}\) với mọi n

Quảng cáo

Theo bài tập 4.27, ta có \(\lim {n \over {{3^n}}} = 0.\) Do đó

\(\lim \left( {{{2n} \over {{3^n}}} – 1} \right) =  – 1,\,\,\lim \left[ {{n \over {{3^n}}} + {{\left( {{2 \over 3}} \right)}^n}} \right] = 0.\) Vì \({n \over {{3^n}}} + {\left( {{2 \over 3}} \right)^n} > 0\) với mọi n nên từ đó suy ra \(\lim {u_n} =  – \infty \)

b) \( – \infty \)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...