Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 4.31 trang 138 sách bài tập Đại số và Giải tích...

Câu 4.31 trang 138 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao: Áp dụng định nghĩa giới hạn của dãy số, tìm các giới...

Chia sẻ
Áp dụng định nghĩa giới hạn của dãy số, tìm các giới hạn sau:. Câu 4.31 trang 138 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao – Bài 3: Dãy có giới hạn vô cực

Áp dụng định nghĩa giới hạn của dãy số, tìm các giới hạn sau:

a) \(\lim \left( {10 – {{2\sin {n^2}} \over {\sqrt n }}} \right)\)           b) \(\lim \left( {{1 \over 2} + {{{{\left( { – 1} \right)}^n}{{\left( {\sqrt 3 } \right)}^n}} \over {{{3.2}^{n + 1}}}}} \right)\)

c) \(\lim {{n\sin {n^2} – 3{n^2}} \over {{n^2}}}\)                  d) \(\lim {{n – 2\sqrt n } \over {2n}}\)

Quảng cáo

Giải

a) 10               b) \({1 \over 2}\)               c) -3               d) \({1 \over 2}\)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...