Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 4.32 trang 139 SBT Đại số 11 Nâng cao: Tìm các...

Câu 4.32 trang 139 SBT Đại số 11 Nâng cao: Tìm các giới hạn sau:...

Tìm các giới hạn sau:. Câu 4.32 trang 139 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao – Bài 3: Dãy có giới hạn vô cực

Tìm các giới hạn sau:

Quảng cáo

a) \(\lim {{{n^4} – {n^2}\cos 3n – 1} \over {2{n^4} + {n^2} – 1}}\)                     b) \(\lim {{2n – 11} \over {2{n^4} + 2{n^3} – n + 2}}\)

c) \(\lim {{{n^4} – 2{n^2} + n – 20} \over {2{n^2} + n + 7}}\)                       d) \(\lim {{\sqrt {2{n^2} + n – 2} } \over {3 – 2n}}\)

a) \({1 \over 2}\)              b) 0                 c) \( + \infty \)                  d) \( – {{\sqrt 2 } \over 2}\)

Quảng cáo