Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 4.53 trang 143 SBT Đại số 11 Nâng cao: Tìm các...

Câu 4.53 trang 143 SBT Đại số 11 Nâng cao: Tìm các giới hạn sau...

Chia sẻ
Tìm các giới hạn sau. Câu 4.53 trang 143 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao – Bài 6: Một vài quy tắc tìm giới hạn vô cực

Tìm các giới hạn sau

a) \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  – \infty } \left( {3{x^3} – 5{x^2} + 7} \right)\)         b) \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  – \infty } \root 3 \of {1000x – {x^3}} \)

Giải

\(\eqalign{
& a)\,\,\mathop {\lim }\limits_{x \to – \infty } {x^3}\left( {3 – {5 \over x} + {7 \over {{x^3}}}} \right) = – \infty \cr
& b)\,\,\,\mathop {\lim }\limits_{x \to – \infty } \left[ { – x.\root 3 \of {{{1000} \over {{x^2}}} + 1} } \right] = + \infty \cr} \)