Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 4.63 trang 145 SBT Toán Đại số lớp 11 Nâng cao:...

Câu 4.63 trang 145 SBT Toán Đại số lớp 11 Nâng cao: Chứng minh...

Chia sẻ
Chứng minh. Câu 4.63 trang 145 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao – Bài 8: Hàm số liên tục

Cho hàm số \(f:\left[ {0;1} \right] \to \left[ {0;1} \right]\) liên tục. Chứng minh rằng tồn tại ít nhất một số thực \(c \in \left[ {0;1} \right]\) sao cho \(f\left( c \right) = c.\)

Giải          

Nếu \(f\left( 0\right) = 0\) hoặc \(f\left( 1 \right) = 1\) thì hiển nhiên điều khẳng định là đúng.

Giả sử \(f\left( 0 \right) \ne 0\) và \(f\left( 1 \right) \ne 1.\) Xét hàm số \(g\left( x \right) = f\left( x \right) – x,x \in \left[ {0;1} \right].\)  Hàm số \(g\)  liên tục trên đoạn \(\left[ {0;1} \right].\) Vì mọi \(x \in \left[ {0;1} \right],0 \le f\left( x \right) \le 1\) nên \(f\left( 0 \right) > 0\)  và \(f\left( 1 \right) < 1.\) Do đó

Quảng cáo

\(g\left( 0 \right) = f\left( 0 \right) – 0 > 0\)  và \(g\left( 1 \right) = f\left( 1 \right) – 1 < 0.\)

Vì \(g\left( 0 \right),g\left( 1 \right) < 1\) nên theo hệ quả của định lí về giá trị trung gian của hàm số liên tục, tồn tại ít nhất một số thực \(c \in \left( {0;1} \right)\) sao cho \(g\left( c \right) = f\left( c \right) – c = 0,\) tức là \(f\left( c \right) = c.\)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...