Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 4.66 trang 145 SBT Đại số 11 Nâng cao: Tìm số...

Câu 4.66 trang 145 SBT Đại số 11 Nâng cao: Tìm số thực a sao cho hàm số...

Chia sẻ
Tìm số thực a sao cho hàm số. Câu 4.66 trang 145 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao – Bài 8: Hàm số liên tục

Tìm số thực a sao cho hàm số

\(f\left( x \right) = \left\{ \matrix{
\,\,\,\,\,\,{a^2}{x^2}\text{ với }x \le 2 \hfill \cr
\left( {1 – a} \right)x\text{ với }x > 2 \hfill \cr} \right.\)

Liên tục trên R .

Giải

\(\eqalign{
& \mathop {\lim }\limits_{x \to {2^ – }} f\left( x \right) = \mathop {\lim }\limits_{x \to {2^ – }} \left( {{a^2}{x^2}} \right) = 4{a^2} = f\left( 2 \right), \cr
& \mathop {\lim }\limits_{x \to {2^ + }} f\left( x \right) = \mathop {\lim }\limits_{x \to {2^ + }} \left( {1 – a} \right)x = 2\left( {1 – a} \right). \cr} \)

Hàm số \(f\)  liên tục tại đểm \(x = 2\)  khi và chỉ khi

\(4{a^2} = 2\left( {1 – a} \right) \Leftrightarrow 2{a^2} + a – 1 = 0 \Leftrightarrow \left[ \matrix{
a = – 1, \hfill \cr
a = {1 \over 2}. \hfill \cr} \right.\)

Quảng cáo

Hàm số liên tục tại điểm \(x = 2\) khi và chỉ khi

                        \(a =  – 1\)  hoặc \(a = {1 \over 2}.\)

Hiển nhiên hàm số liên tục tại mọi điểm \(x \ne 2\)  với mọi a.

Vậy hàm số \(f\)  liên tục trên R  khi và chỉ khi

                        \(a =  – 1,a = {1 \over 2}.\)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...