Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 41 trang 11 SBT Hình 11 Nâng cao: Hãy chỉ ra...

Câu 41 trang 11 SBT Hình 11 Nâng cao: Hãy chỉ ra tất cả các phép dời hình biến hình vuông ABCD thành...

Hãy chỉ ra tất cả các phép dời hình biến hình vuông ABCD thành chính nó.. Câu 41 trang 11 Sách bài tập Hình Học 11 nâng cao. – Bài 4: Phép quay và phép đối xứng tâm

41. Trang 11 Sách bài tập Hình Học 11 nâng cao.

 Hãy chỉ ra tất cả các phép dời hình biến hình vuông ABCD thành chính nó.

Quảng cáo

Nếu F là phép dời hình biến hình vuông ABCD thành chính nó thì F biến tâm O của hình vuông thành chính nó. Vì F biến đỉnh A thành một trong các đỉnh A, B, C, D nên ta có các trường hợp sau:

a) F biến A thành chính nó: Khi đó F hoặc là phép đồng nhất, hoặc là phép đối xứng qua đường thẳng OA.

b) F biến A thành B:  Khi đó F hoặc là phép đối xứng qua trung trực cạnh AB, hoặc là phép quay tâm O góc quay (OA, OB).

c) F biến A thành C: Khi đó F hoặc là phép đối xứng qua đường thẳng BD, hoặc là phép đối xứng tâm O.

d) F biến A thành D: Khi đó F hoặc là phép đối xứng qua trung trực cạnh AD hoặc là phép quay \(\left( {OA,OD} \right) = 3\left( {OA,OB} \right).\)

Quảng cáo