Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 3.31 trang 91 SBT Đại số 11 Nâng cao: Trong các...

Câu 3.31 trang 91 SBT Đại số 11 Nâng cao: Trong các dãy số sau, dãy số nào là cấp số cộng? Hãy...

Trong các dãy số sau, dãy số nào là cấp số cộng? Hãy xác định công sai của cấp số cộng đó.. Câu 3.31 trang 91 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao – Bài 3. Cấp số cộng

Trong các dãy số sau, dãy số nào là cấp số cộng? Hãy xác định công sai của cấp số cộng đó.

a) Dãy số \(({a_n})\) xác định bởi \({a_1} = 1\) và  \({a_{n + 1}} = 3 + {a_n}\) với mọi \(n \ge 1;\)

b) Dãy số \(({b_n})\) xác định bởi \({b_1} = 3\) và  \({b_{n + 1}} = {b_n} – n\) với mọi \(n \ge 1;\)

c) Dãy số \(({c_n})\) xác định bởi \({c_{n + 1}} = {c_n} + 2\) với mọi \(n \ge 1.\)

Quảng cáo

a) \({a_{n + 1}} – {a_n} = 3\) (không đổi)

Dãy số \(({a_n})\) là một cấp số cộng với công sai bằng 3.

b) \({b_{n + 1}} – {b_n} = n\) (thay đổi)

Dãy số \(({b_n})\) không phải là một cấp số cộng.

c) \({c_{n + 1}} – {c_n} = 2\) (không đổi)

Dãy số \(({c_n})\) là một cấp số cộng với công sai bằng 2.

Quảng cáo