Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 5.25 trang 183 SBT Đại số 11 Nâng cao: Giải phương...

Câu 5.25 trang 183 SBT Đại số 11 Nâng cao: Giải phương trình biết...

Chia sẻ
Giải phương trình biết. Câu 5.25 trang 183 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao – Bài 3: Đạo hàm của các hàm số lượng giác

Giải phương trình \(f’\left( x \right) = 0\) biết

a) \(f\left( x \right) = \sqrt 3 \cos x + \sin x – 2x – 5\)

b) \(f\left( x \right) = {{2\cos 17x} \over {17}} – {{\sqrt 3 \sin 5x} \over 5} + {{\cos 5x} \over 5} + 2\)

Giải

a) Với mọi \(x \in R\) ta có

\(\eqalign{& f’\left( x \right) =  – \sqrt 3 \sin x + \cos x – 2  \cr& f’\left( x \right) = 0 \Leftrightarrow {1 \over 2}\cos x – {{\sqrt 3 } \over 2}\sin x = 1\cr& \Leftrightarrow \cos x.\cos {\pi  \over 3} – \sin x.\sin {\pi  \over 3} = 1  \cr&  \Leftrightarrow \cos \left( {x + {\pi  \over 3}} \right) = 1 \Leftrightarrow x + {\pi  \over 3} = k2\pi  \cr&\Leftrightarrow x =  – {\pi  \over 3} + k2\pi \,\,\left( {k \in Z} \right) \cr} \)

b) Với mọi \(x \in R\) ta có

\(\eqalign{& f’\left( x \right) =  – 2\sin 17x – \sqrt 3 \cos 5x – \sin 5x  \cr& f’\left( x \right) = 0\cr& \Leftrightarrow \sin 17x + \left( {{{\sqrt 3 } \over 2}\cos 5x +  {1  \over 2}\sin 5x} \right) = 0  \cr&  \Leftrightarrow \sin 17x + \left( {\sin {\pi  \over 3}\cos 5x + \cos {\pi  \over 3}\sin 5x} \right) = 0  \cr&  \Leftrightarrow \sin \left( {5x + {\pi  \over 3}} \right) = \sin \left( { – 17x} \right) \cr} \)

\( \Leftrightarrow \left[ \matrix{5x + {\pi  \over 3} =  – 17x + k2\pi  \hfill \cr5x + {\pi  \over 3} = \pi  + 17x + k2\pi  \hfill \cr}  \right. \Leftrightarrow \left[ \matrix{x =  – {\pi  \over {66}} + {{k\pi } \over {11}} \hfill \cr x =  – {\pi  \over {18}} – {{k\pi } \over 6} \hfill \cr}  \right.\)