Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 5.30 trang 183 SBT Đại số 11 Nâng cao: Tính vi...

Câu 5.30 trang 183 SBT Đại số 11 Nâng cao: Tính vi phân của hàm số sau...

Chia sẻ
Tính vi phân của hàm số sau. Câu 5.30 trang 183 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao – Bài 4: Vi phân

Tính vi phân của hàm số sau

a) \(y = {1 \over {0,5{x^2}}}\)                 b) \(y = {{m + n} \over {\sqrt x }}\) (m,n là các hằng số)

c) \(y = {{{x^3} + 1} \over {{x^3} – 1}}\)                 d) \(y = {{\cos x} \over {1 – {x^2}}}\)

Giải

a) \( – {{4dx} \over {{x^3}}}\)                       b) \( – {{m + n} \over {2x\sqrt x }}dx\)

c) \( – {{6{x^2}dx} \over {{{\left( {{x^3} – 1} \right)}^2}}}\)                 d) \({{\left( {{x^2} – 1} \right)\sin x + 2x\cos x} \over {{{\left( {1 – {x^2}} \right)}^2}}}dx\)