Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 1.10 trang 4 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao:...

Bài 1.10 trang 4 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Cho ancol A tác dụng với axit B thu được este X. Làm bay hơi 8,8 g este X thu được thể tích ...

Bài 1.10 trang 4 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Bài 1. Este

Cho ancol A tác dụng với axit B thu được este X. Làm bay hơi 8,8 g este X thu được thể tích hơi bằng thể tích của 3,2 g khí oxi ( đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Tìm công thức phân tử, công thức cấu tạo của A, B và X. Viết tên của X biết từ A có thể chuyển hoá thành B chỉ bằng một phản ứng hoá học.
Đáp án
\({n_{{O_2}}} = {{3,2} \over {32}} = 0,1(mol) \Rightarrow {M_X} = 88\) g/mol.
Vậy X là este đơn chức \(RCOOR’\) với \({M_R} + {M_{R’}} = 44\)
\( \Rightarrow \) Công thức phân tử của X là \({C_4}{H_8}{O_2}\)
Vì A chuyển thành B bằng 1 phản ứng nên A và B có cùng mạch cacbon.
Vậy A và B lần lượt là \({C_2}{H_5}OH\) và \(C{H_3}COOH\). X có tên là etyl axetat.

Quảng cáo