Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 1.13 trang 5 SBT Hóa 12 Nâng cao: Đun sôi 13,4...

Bài 1.13 trang 5 SBT Hóa 12 Nâng cao: Đun sôi 13,4 g hỗn hợp gồm hai chất hữu cơ đơn chức, công thức phân tử hơn kém nhau một nhóm CH2...

Bài 1.13 trang 5 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Bài 1. Este

Đun sôi 13,4 g hỗn hợp gồm hai chất hữu cơ đơn chức, công thức phân tử hơn kém nhau một nhóm \(C{H_2}\) với 200ml dung dịch \(NaOH\) 1M (vừa đủ) thu được ancol X và 16,4 g một muối Y. Chọn toàn bộ lượng ancol phản ứng với nattri dư sinh ra 1,12 lít khí \({H_2}\) ( đktc). Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp.

Đáp án

nancol =2 \({n_{{H_2}}}\) = 0,1 mol

Quảng cáo

nNaOH =0,2 mol

Vì nancol < nNaOH và 2 chất có công thức phân tử hơn kém nhau một nhóm \(CH_2\), nên hỗn hợp phải gồm axit và este

nancol = 0, 1 mol \( \Rightarrow \) neste = naxit=0,1 mol \( \Rightarrow \) nmuối=0.2 mol

Mmuối \( = {{16,4} \over {0,2}}\)= 82 (g/mol)

Axit là \(C{H_3}COOH\), este là \(C{H_3}COOC{H_3}\).

Vậy hỗn hợp gồm 7,4 g \(C{H_3}COOCH_3\) (55,22%) và 6 g \(C{H_3}COOH\) (44,78%)

Quảng cáo