Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 1.11 trang 4 SBT Hóa Nâng cao lớp 12: Viết các...

Bài 1.11 trang 4 SBT Hóa Nâng cao lớp 12: Viết các phương trình hoá học, xác định kim loại kiềm và este...

Bài 1.11 trang 4 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Bài 1. Este

Este X có tỉ khối hơi so với khí \(C{O_2}\) bằng 2. Xà phòng hoá hoàn toàn 0,1 mol X bằng 100 ml dung dịch 1M của một hiđroxit kim loại kiềm MOH rồi chưng cất, thu được 9,8 g chất rắn khan và 4,6 g chất hữu cơ A. Viết các phương trình hoá học, xác định kim loại kiềm và este.
Đáp án
nX = nMOH \( \Rightarrow \) X là este đơn chức.
Mx = 88 g/mol Công thức phân tử của X là \({C_4}{H_8}{O_2}\). A là ancol,
nA = 0,1 mol.
A là \({C_2}{H_5}OH\). Este là \(C{H_3}COO{C_2}{H_5}\)
Công thức của muối \(C{H_3}COOM\)
nMOH = 0,1 mol, nmuối = 0,1 mol. \({M_{C{H_3}COOM}}\) = 98 g/mol
\( \Rightarrow \) Kim loại kiềm là K.

Quảng cáo