Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 1.18 trang 6 Sách BT Hoá 12 Nâng cao: Viết công...

Bài 1.18 trang 6 Sách BT Hoá 12 Nâng cao: Viết công thức cấu tạo có thể có của các trieste...

Bài 1.18 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Trong thành phần của một loại sơn có các triglixerit là trieste của glixerol với axit linoleic \({C_{17}}{H_{31}}COOH\) và axit linolenic \({C_{17}}{H_{29}}COOH\). Viết công thức cấu. Bài 2. Lipit

Trong thành phần của một loại sơn có các triglixerit là trieste của glixerol với axit linoleic \({C_{17}}{H_{31}}COOH\) và axit linolenic \({C_{17}}{H_{29}}COOH\). Viết công thức cấu tạo có thể có của các trieste đó và phương trình hoá học của các chất với dung dịch kali hiđroixit ở dạng công thức cấu tạo chung.

Đáp án

Quảng cáo

Các công thức cấu tạo có thể có của các trieste là:

Phương trình hoá học dạng tổng quát:

(RCOO)3C3H5 + 3KOH \( \to \) 3RCOOK + C3H5(OH)3

Quảng cáo