Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 1.21 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Tính chỉ số...

Bài 1.21 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Tính chỉ số este của một loại chất béo chứa 89% tristearin...

Bài 1.21 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Số miligam \(KOH\) dùng để xà phòng hoá hết lượng triglixerit có trong 1 g chất béo được gọi là chỉ số este của loại chất. Bài 2. Lipit

Số miligam \(KOH\) dùng để xà phòng hoá hết lượng triglixerit có trong 1 g chất béo được gọi là chỉ số este của loại chất béo đó. Tính chỉ số este của một loại chất béo chứa 89% tristearin.

Đáp án

Trong 1 g chất béo có 0,89 g tristearin tương ứng với số mol là 0,001 mol.

Quảng cáo

\({\left( {{C_{17}}{H_{35}}COO} \right)_3}{C_3}{H_5} + 3KOH\buildrel {{t^o}} \over
\longrightarrow \)

\(3{C_{17}}{H_{35}}COOK+ {C_3}{H_5}{\left( {OH} \right)_3}\)

\({n_{KOH}}\) = 3.0,001 = 0,003 (mol)

\({m_{KOH}}\)= 0,003.56 = 0,168 (g) = 168 mg.

Vậy chỉ số este của mẫu chất béo trên là 168.

Quảng cáo