Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 1.23 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Hỗn hợp X...

Bài 1.23 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức, là đồng phân của nhau...

Bài 1.23 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. nKOH đã dùng = 0,25 mol ; nKOH dư = 0,05 mol. Bài 2. Lipit

Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức, là đồng phân của nhau. Ở cùng điều kiện về nhiệt độ, áp suất, 0,5 lít hơi X nặng gấp 2,75 lần 0,5 lít hơi ancol metylic. Nếu xà phòng hoá hoàn toàn 17,6 g X bằng 200 ml dung dịch \(KOH\) 1,25 M ( hiệu suất 100%) thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 23,8 g chất rắn khan. Cho lượng chất rắn tác dụng với axit HCl dư thu được hỗn hợp hai axit kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng.

a) Xác định công thức cấu tạo của các este.

b) Tính thành phần % về số mol các este trong hỗn hợp X.

Đáp án

a) Meste = 2,75.32 = 88 (g/mol). Công thức phân tử của 2 este là \({C_4}{H_8}{O_2}\).

Quảng cáo

\(RCOOR’ + KOH \to RCOOK + R’OH\)

neste = 0,2 mol ; nmuối = 0,2 mol.

nKOH đã dùng = 0,25 mol ; nKOH dư = 0,05 mol

mKOH dư = 2,8 g. Khối lượng 2 muối = 21,0 g.

\({\overline M _{muo i}} = {{21} \over {0,2}} = 105\left( {g/mol} \right)\)

Hai muối là muối cua 2 axit kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng nên có công thức là \(C{H_3}COOK\) và \({C_2}{H_5}COOK.\)

Hai este là \(C{H_3}COO{C_2}{H_5}\) và \({C_2}{H_5}COOC{H_3}.\)

b) Phần trăm số mol của mỗi este là 50%.

Quảng cáo