Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 2.25 trang 13 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Dùng một hoá...

Bài 2.25 trang 13 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Dùng một hoá chất làm thuốc thử để phân biệt dung dịch các chất...

Bài 2.25 trang 13 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Bài 6. Saccarozơ

Dùng một hoá chất làm thuốc thử để phân biệt dung dịch các chất trong các dãy sau bằng phương pháp hoá học.

a) Saccarozơ, mantozơ.

b) Ancol etylic, đường củ cải, đường mạch nha.

Quảng cáo

Đáp án

 a) Cho \(AgN{O_3}\) trong dung dịch \(N{H_3}\) vào 2 ống nghiệm chứa saccarozơ và mantozơ rồi đun nóng, ống nghiệm nào có bạc kim loại bám vào thành ống nghiệm trong sáng bóng (phản ứng tráng bạc) là ống nghiệm chứa mantozơ, còn dung dịch trong ống nghiệm kia không phán ứng là saccarozơ.

b) Đường củ cải chứa saccarozơ, đường mạch nha chứa mantozơ. Cho 3 dung dịch trên vào 3 ống nghiệm chứa \(Cu{(OH)_2}\) và đun nóng, ống nghiệm cho dung dịch màu xanh lam là ống nghiệm chứa saccarozơ, ống nghiệm có kết tủa màu đỏ gạch chứa đường mạch nha, còn ống nghiệm không có hiện tượng gì chứa ancol etylic.

\(2{C_{12}}{H_{22}}{O_{11}} + Cu{(OH)_2} \to Cu{({C_{12}}{H_{22}}{O_{11}})_2} \)

\(+ 2{H_2}O\)

Phân tử mantozơ (đường mạch nha) do hai gốc glucozơ liên kết với nhau qua nguyên tử oxi. Nhóm “OH”, hemiaxetal ở gốc glucozơ thứ 2 trong phân tử mantozơ còn tự do nên trong dung dịch, gốc này mở vòng tạo ra nhóm \(CH = O\), vì vậy phân tử mantozơ tác dụng được với \(Cu{(OH)_2}\) khi đun nóng cho \(C{u_2}O\) kết tủa màu đỏ gạch.

Quảng cáo