Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 2.26 trang 13 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao:Đốt...

Bài 2.26 trang 13 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao:Đốt cháy hoàn toàn 0,01 mol một cacbohiđrat X thu được 5,28 g CO2...

Bài 2.26 trang 13 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Phương trình hoá học. Bài 6. Saccarozơ

Đốt cháy hoàn toàn 0,01 mol một cacbohiđrat X thu được 5,28 g \(C{O_2}\) và 1,98 g \({H_2}O\).

Tìm công thức phân tử của X, biết rằng tỉ lệ khối lượng của H và O trong X là \({m_H}:{m_O}\)= 0,125 : 1.

Đáp án

a) Đặt công thức phân tử của cacbohidrat X là \({C_x}{H_y}{O_z}.\)

Phương trình hoá học

Quảng cáo

\({C_x}{H_y}{O_z} + \left( {x + {y \over 4} – {z \over 2}} \right){O_2} \to xC{O_2} + {y \over 2}{H_2}O\)

1 mol                                            x mol          0,5y mol

0,01 mol                \({{5,28} \over {44}} = 0,12(mol)\,{{1,98} \over {18}} = 0,11(mol).\)

Từ lập luận trên ta có : x = 12 ; y = 22.

Theo đề bài : \({{{m_H}} \over {{m_O}}} = {{0,125} \over 1}\) với \({m_H} = 22.\)

\( \Rightarrow {{22} \over {{m_O}}} = 0,125;{m_O} = {{22} \over {0,125}} = 176(g) \)

\(\Rightarrow {n_O} = {{176} \over {16}} = 11(mol)\)

Công thức phân tử của X : \({C_{12}}{H_{22}}{O_{11}}.\)

Quảng cáo