Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 1.4 trang 5 SBT Lý 12 Nâng cao: Sau 2s từ...

Câu 1.4 trang 5 SBT Lý 12 Nâng cao: Sau 2s từ lúc khởi động, tốc độ của bánh đà của một động cơ có giá trị...

Sau 2s từ lúc khởi động, tốc độ của bánh đà của một động cơ có giá trị nào sau đây ? Biết rằng trong thời gian trên bánh đà thực hiện được một góc quay là 50 rad. Coi rằng bánh đà quay nhanh dần đều. Câu 1.4 trang 5 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG I: ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN

Sau 2s từ lúc khởi động, tốc độ của bánh đà của một động cơ có giá trị nào sau đây ? Biết rằng trong thời gian trên bánh đà thực hiện được một góc quay là 50 rad. Coi rằng bánh đà quay nhanh dần đều

A. 50 rad/s                   B. 100 rad/s                

Quảng cáo

C. 35 rad/s                  D. \(50\pi \,\) rad/s.

Giải

Chọn đáp án A.

\(\varphi  = {1 \over 2}\gamma {t^2} \Rightarrow \gamma  = {{2\varphi } \over {{t^2}}};\)

\(\omega  = \gamma t = {{2\varphi } \over t} = {{2.50} \over 2} = 50\,rad/s.\)

Quảng cáo