Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 2.43 trang 19 SBT Lý 12 Nâng cao: Có hai con...

Câu 2.43 trang 19 SBT Lý 12 Nâng cao: Có hai con lắc đơn có dây treo dài không bằng nhau, hiệu số dài của...

Có hai con lắc đơn có dây treo dài không bằng nhau, hiệu số dài của chúng là 28 cm. Trong khoảng thời gian mà con lắc thứ nhất thực hiện được 6 chu kì dao động thì con lắc thứ hai thực hiện được 8 chu kì dao động. Tính độ dài của mỗi con lắc.. Câu 2.43 trang 19 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG II: DAO ĐỘNG CƠ

Có hai con lắc đơn có dây treo dài không bằng nhau, hiệu số độ dài của chúng là 28 cm. Trong khoảng thời gian mà con lắc thứ nhất thực hiện được 6 chu kì dao động thì con lắc thứ hai thực hiện được 8 chu kì dao động. Tính độ dài của mỗi con lắc.

Quảng cáo

\(2\pi \sqrt {{{{l_1}} \over g}} .6 = 2\pi \sqrt {{{{l_2}} \over g}} .8\) .

Từ đây, suy ra \({{{l_1}} \over {{l_2}}} = {\left( {{8 \over 6}} \right)^2} = {{16} \over 9}\)

Lại biết rằng \({l_1} – {l_2} = 28cm\) .

Từ đây suy ra: \({l_1} = 64cm;\,\,{l_2} = 36cm\)

Quảng cáo