Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 2.46 trang 20 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao:...

Câu 2.46 trang 20 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao: Một con lắc vật lí được treo trong thang máy. Khi tháng máy đi lên...

Một con lắc vật lí được treo trong thang máy. Khi tháng máy đi lên nhanh dần đều với gia tốc thì chu kì của con lắc dao động thay đổi như thế nào so với lúc thang máy đứng yên ?. Câu 2.46 trang 20 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG II: DAO ĐỘNG CƠ

Một con lắc vật lí được treo trong thang máy. Khi thang máy đi lên nhanh dần đều với gia tốc \({1 \over {10}}g\) thì chu kì của con lắc dao động thay đổi như thế nào so với lúc thang máy đứng yên ?

Quảng cáo

Trong thang máy, gia tốc biểu kiến của trọng trường là :

                        \(g’ = g + {g \over {10}} = {{11} \over {10}}g\)

Chu kì dao động \(T’\) của con lắc trong thang máy chuyển động có gia tốc là :

                        \(T’ = T\sqrt {{g \over {g’}}}  = T\sqrt {{{10} \over {11}}}  = 0,95T\)

\(T\) là chu kì dao động của con lắc khi thang máy đứng yên.

Quảng cáo