Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 2.48 trang 20 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao:...

Câu 2.48 trang 20 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao: Giải bài 2.47 với thay đổi như sau Biên độ dao động của điểm là...

Giải bài 2.47 với thay đổi như sau : Biên độ dao động của điểm là A, của điểm là 2A.Ngoài ra biết rõ thêm là dao động của sớm pha một góc so với dao dộng của điểm .. Câu 2.48 trang 20 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG II: DAO ĐỘNG CƠ

Giải bài 2.47 với thay đổi như sau : Biên độ dao động của điểm \({M_1}\) là A, của điểm \({M_2}\)là 2A. Ngoài ra biết rõ thêm là dao động của \({M_2}\) sớm pha một góc \(\varphi  = {\pi  \over 3}\) so với dao động của điểm \({M_1}\).

Dùng phương pháp giản đồ Fren-nen, chọn các vectơ tương ứng với các đại lượng biến đổi điều hòa (Hình 2.4G).

Quảng cáo

\({x_2} \leftrightarrow \overrightarrow {{X_2}} \) có độ dài 2A.

\( – {x_1} \leftrightarrow  – \overrightarrow {{X_1}} \) có độ dài A.

Vào thời điểm \(t = 0\) , vectơ \( – \overrightarrow {{X_1}} \) hợp với trục \(x\)  góc \(\pi \) . Vẽ \(\overrightarrow {OP}  =  – \overrightarrow {{X_1}} \)  và \(\overrightarrow {PR}  = \overrightarrow {{X_2}} \), ta có : \(\overrightarrow {OR}  = \overrightarrow X  = \overrightarrow {{X_2}}  – \overrightarrow {{X_1}}  \leftrightarrow x = {x_2} – {x_1}.\)  Vectơ \(\overrightarrow X \)  có độ dài là \(OR = A\sqrt 3 \)  và hợp với trục \(x\)  góc \({\pi  \over 2}\) .

Vậy :

                        \(x = A\sqrt 3 \sin \left( {2\pi ft + {\pi  \over 2}} \right)\)

Quảng cáo