Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 1 trang 130 Giải tích 12: Bài 1. Số phức

Câu hỏi 1 trang 130 Giải tích 12: Bài 1. Số phức...

Câu hỏi 1 trang 130 SGK Giải tích 12. Tìm phần thực và phần ảo của các số phức sau:. Bài 1. Số phức

Tìm phần thực và phần ảo của các số phức sau:

\(- 3 + 5i,4 – i\sqrt 2 ,0 + \pi i,1 + 0i\)

Số phức \(z=a+bi\) có phần thực là \(a\) và phần ảo là \(b\).

Số phức

Phần thực

Phần ảo

\( – 3 + 5i\)

Quảng cáo

\( – 3\)

\(5\)

\(4 – i\sqrt 2 \)

\(4\)

\( – \sqrt 2 \)

\(0 + \pi i\)

\(0\)

\(\pi \)

\(1 + 0i\)

\(1\)

\(0\)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 12