Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 1 trang 4 Giải tích 12: Bài 1. Sự đồng...

Câu hỏi 1 trang 4 Giải tích 12: Bài 1. Sự đồng biến nghịch biến của hàm số...

Câu hỏi 1 trang 4 SGK Giải tích 12. Khoảng giảm (-∞, 0].. Bài 1. Sự đồng biến nghịch biến của hàm số

Từ đồ thị (H.1, H.2) hãy chỉ ra các khoảng tăng, giảm của hàm số y = cosx trên đoạn \(\left[ {{{ – \pi } \over 2};\,{{3\pi } \over 2}} \right]\) và các hàm số y = |x| trên khoảng (-∞; +∞).

Quảng cáo

– Hàm số y = cosx trên đoạn \(\left[ {{{ – \pi } \over 2};\,{{3\pi } \over 2}} \right]\)

Các khoảng tăng: \(\left[ {{{ – \pi } \over 2};\,0} \right];\,\left[ {\pi ;\,{{3\pi } \over 2}} \right]\)

Các khoảng giảm: [0, π ],

– Hàm số y = |x| trên khoảng (-∞; +∞)

Khoảng tăng: [0, +∞)

Khoảng giảm (-∞, 0].

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 12