Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 1 trang 57 SGK Giải tích 12: Vẽ trên cùng...

Câu hỏi 1 trang 57 SGK Giải tích 12: Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ đồ thị của các hàm số sau và nêu nhận xét về tập xác định của...

Chia sẻ
Câu hỏi 1 trang 57 SGK Giải tích 12. Đồ thị của hàm số \(y = {x^{ – 1}}\): đường màu tím.. Bài 2. Hàm số lũy thừa

Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ đồ thị của các hàm số sau và nêu nhận xét về tập xác định của chúng:

\(y = {x^2};\,y = {x^{{1 \over 2}}};\,y = {x^{ – 1}}\)

Đồ thị của hàm số \(y = {x^2}\): đường màu đỏ.

Đồ thị của hàm số \(y = {x^{{1 \over 2}}}\): đường màu xanh.

Đồ thị của hàm số \(y = {x^{ – 1}}\): đường màu tím.

Quảng cáo

Ta có:

Tập xác định của hàm số \(y = {x^2}\) là R.

Tập xác định của hàm số \(y = {x^{{1 \over 2}}}\) là [0,+∞).

Tập xác định của hàm số \(y = {x^{ – 1}}\) là R\{0}.Mục lục môn Toán 12

Chia sẻ