Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 8 trang 65 Giải tích lớp 12: Bài 3. Lôgarit

Câu hỏi 8 trang 65 Giải tích lớp 12: Bài 3. Lôgarit...

Câu hỏi 8 trang 65 SGK Giải tích 12. Bài 3. Lôgarit

Quảng cáo

Cho a = 4, b = 64, c = 2. Tính \({\log _a}b;\,\,{\log _c}a;\,\,{\log _c}b\)

Tìm một hệ thức liên hệ giữa ba kết quả thu được.

\(\eqalign{
& {\log _a}b = \,{\log _4}64 = 3 \cr
& {\log _c}a = {\log _2}4 = 2 \cr
& {\log _c}b = {\log _2}64 = {\log _2}{2^6} = 6 \cr
& \Rightarrow {\log _a}b = {\log _c}a = {\log _c}b \cr} \)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 12