Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 1 trang 61 SGK Giải tích 12: Tìm x để:

Câu hỏi 1 trang 61 SGK Giải tích 12: Tìm x để:...

Chia sẻ
Câu hỏi 1 trang 61 SGK Giải tích 12. Lời giải chi tiết Bài 3. Lôgarit

Tìm x để:

 

\(\eqalign{
& a)\,{2^x} = 8 \cr

& b)\,{2^x} = {1 \over 4} \cr

& c)\,{3^x} = 81 \cr

& d)\,{5^x} = {1 \over {125}} \cr} \)

Quảng cáo

\(\eqalign{

& a)\,{2^x} = 8 \Leftrightarrow {2^x} = {2^3} \Leftrightarrow x = 3 \cr

& b)\,{2^x} = {1 \over 4} \Leftrightarrow {2^x} = {2^{ – 2}} \Leftrightarrow x = – 2 \cr

& c)\,{3^x} = 81 \Leftrightarrow {3^x} = {3^4} \Leftrightarrow x = 4 \cr

& d)\,{5^x} = {1 \over {125}} \Leftrightarrow {5^x} = {5^{ – 3}} \Leftrightarrow x = 3 \cr} \)Mục lục môn Toán 12

Chia sẻ