Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 6 trang 83 Giải tích lớp 12: Bài 4. Hàm...

Câu hỏi 6 trang 83 Giải tích lớp 12: Bài 4. Hàm số mũ hàm số lôgarit...

Câu hỏi 6 trang 83 SGK Giải tích 12. Giải phương trình: \({\log _{{1 \over 2}}}x + {({\log _2}x)^2} = 2\). Bài 4. Hàm số mũ hàm số lôgarit

Quảng cáo

Giải phương trình: \({\log _{{1 \over 2}}}x + {({\log _2}x)^2} = 2\)

\(\eqalign{
& {\log _{{1 \over 2}}}x + {({\log _2}x)^2} = 2 \cr
& \Leftrightarrow {\log _{{2^{ – 1}}}}x + {({\log _2}x)^2} = 2 \cr
& \Leftrightarrow – {\log _2}x + {({\log _2}x)^2} = 2 \cr
& \Leftrightarrow \left[ \matrix{
{\log _2}x = – 1 \hfill \cr
{\log _2}x = 2 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left[ \matrix{
x = {1 \over 2} \hfill \cr
x = 1 \hfill \cr} \right. \cr} \)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 12