Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 6 trang 83 Giải tích lớp 12: Bài 4. Hàm...

Câu hỏi 6 trang 83 Giải tích lớp 12: Bài 4. Hàm số mũ hàm số lôgarit...

Chia sẻ
Câu hỏi 6 trang 83 SGK Giải tích 12. Giải phương trình: \({\log _{{1 \over 2}}}x + {({\log _2}x)^2} = 2\). Bài 4. Hàm số mũ hàm số lôgarit

Giải phương trình: \({\log _{{1 \over 2}}}x + {({\log _2}x)^2} = 2\)

\(\eqalign{

& {\log _{{1 \over 2}}}x + {({\log _2}x)^2} = 2 \cr

& \Leftrightarrow {\log _{{2^{ – 1}}}}x + {({\log _2}x)^2} = 2 \cr

& \Leftrightarrow – {\log _2}x + {({\log _2}x)^2} = 2 \cr

Quảng cáo

& \Leftrightarrow \left[ \matrix{

{\log _2}x = – 1 \hfill \cr

{\log _2}x = 2 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left[ \matrix{

x = {1 \over 2} \hfill \cr

x = 1 \hfill \cr} \right. \cr} \)Mục lục môn Toán 12

Chia sẻ