Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 4 trang 54 SGK Giải tích 12: Hãy nhắc lại...

Câu hỏi 4 trang 54 SGK Giải tích 12: Hãy nhắc lại các tính chất của lũy thừa với số mũ nguyên dương....

Chia sẻ
Câu hỏi 4 trang 54 SGK Giải tích 12. Với \(a > 1\) thì \(a^m> a^n⇔ m > n\).. Bài 1. Lũy thừa

Hãy nhắc lại các tính chất của lũy thừa với số mũ nguyên dương.

Với \(m,n \in N^*\) ta có các tính chất sau đây:

a. Các tính chất về đẳng thức

\(\eqalign{

& 1.\,\,{a^m}.{a^n} = {a^{m + n}} \cr

& 2.\,\,{a^m}:{a^n} = {a^{m – n}}(m \ge n) \cr

& 3.\,\,{({a^m})^n} = {a^{m.n}} \cr

Quảng cáo

& 4.{({a \over b})^m} = {{{a^m}} \over {{b^m}}}\,\,\,(b \ne 0) \cr

& 5.\,{(ab)^m} = {a^m}.{b^n} \cr} \)

b. Các tính chất về bất đẳng thức

Với \(a > 1\) thì \(a^m> a^n⇔ m > n\).

Với \(0 < a < 1\) thì \(a^m> a^n⇔ m < n\).

Với \(0 < a < b\) thì \(a^m> b^m\)

 Mục lục môn Toán 12

Chia sẻ