Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 2 trang 138 SGK Giải tích 12: Thực hiện các...

Câu hỏi 2 trang 138 SGK Giải tích 12: Thực hiện các phép chia sau:...

Câu hỏi 2 trang 138 SGK Giải tích 12. \({{1 + i} \over {2 – 3i}};\,\,\,{{6 + 3i} \over {5i}}\). Bài 3. Phép chia số phức

Quảng cáo

Thực hiện các phép chia sau:

\({{1 + i} \over {2 – 3i}};\,\,\,{{6 + 3i} \over {5i}}\)

\(\eqalign{
& {{1 + i} \over {2 – 3i}} = {{(1 + i)(2 + 3i)} \over {(2 – 3i)(2 + 3i)}} = {{2 + 5i – 3} \over {13}} = {{ – 1} \over {13}} + {{5i} \over {13}} \cr
& {{6 + 3i} \over {5i}} = {{(6 + 3i)( – 5i)} \over {5i( – 5i)}} = {{6i – 3} \over 5} \cr} \)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 12