Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 2 trang 29 Giải tích 12: Bài 4. Đường tiệm...

Câu hỏi 2 trang 29 Giải tích 12: Bài 4. Đường tiệm cận...

Câu hỏi 2 trang 29 SGK Giải tích 12. Khi x dần đến 0 thì độ dài đoạn MH cũng dần đến 0.. Bài 4. Đường tiệm cận

Tính \({\lim _{n \to 0}}({1 \over x} + 2)\) và nêu nhận xét về khoảng cách MH khi x → 0 (H.17)

Quảng cáo

\(\eqalign{
& {\lim _{n \to {0^ + }}}({1 \over x} + 2) = + \infty \cr
& {\lim _{n \to {0^ – }}}({1 \over x} + 2) = – \infty \cr} \)

Khi x dần đến 0 thì độ dài đoạn MH cũng dần đến 0.

 

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 12