Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 2 trang 57 SGK Giải tích 12: Tính đạo hàm...

Câu hỏi 2 trang 57 SGK Giải tích 12: Tính đạo hàm của các hàm số:...

Câu hỏi 2 trang 57 SGK Giải tích 12. Bài 1. Lũy thừa

Tính đạo hàm của các hàm số:

Quảng cáo

 

\(y = {x^{{{ – 2} \over 3}}};\,\,y = {x^\pi };\,\,y = {x^{\sqrt 2 }}\)

\(\eqalign{
& y = {x^{{{ – 2} \over 3}}} = – {2 \over 3}.{x^{({{ – 2} \over 3} – 1)}} = {{ – 2} \over 3}.{x^{{{ – 5} \over 3}}} \cr
& y = {x^\pi } = \pi .{x^{\pi – 1}} \cr
& y = {x^{\sqrt 2 }} = \sqrt 2 .{x^{\sqrt 2 – 1}} \cr} \)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 12