Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 2 trang 62 Giải tích lớp 12: Có các số...

Câu hỏi 2 trang 62 Giải tích lớp 12: Có các số x, y nào để 3x = 0, 2y = -3 hay không ?...

Câu hỏi 2 trang 62 SGK Giải tích 12. Không có số x, y nào để 3x = 0, 2y = -3 vì 3x > 0,2y > 0 với mọi x, y.. Bài 3. Lôgarit

a) Tính \(\log {1 \over {24}};\,\log {{31} \over {27}}\)

b) Có các số x, y nào để 3x = 0, 2= -3 hay không ?

Quảng cáo

a) 

\(\eqalign{
& \log {1 \over {24}} = – 2 \cr
& \,\log {{31} \over {27}} = – 3 \cr} \)

b)

Không có số x, y nào để 3x = 0, 2= -3 vì 3x > 0,2y > 0 với mọi x, y.

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 12