Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 2 trang 72 SGK Hình học 12: Bài 2. Phương...

Câu hỏi 2 trang 72 SGK Hình học 12: Bài 2. Phương trình mặt phẳng...

Câu hỏi 2 trang 72 SGK Hình học 12. Bài 2. Phương trình mặt phẳng

Quảng cáo

Hãy tìm một vecto pháp tuyến của mặt phẳng \((α): 4x – 2y – 6z +7 = 0\).

Mặt phẳng \((P):Ax+By+Cz+D=0\) có một véc tơ pháp tuyến là \(\overrightarrow n  = \left( {A;B;C} \right)\)

Một vecto pháp tuyến của mặt phẳng \((α) \) là: \(\overrightarrow n (4, – 2, – 6)\)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 12