Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 2 trang 87 SGK Giải tích 12: Bài 6. Bất...

Câu hỏi 2 trang 87 SGK Giải tích 12: Bài 6. Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit...

Câu hỏi 2 trang 87 SGK Giải tích 12. Đặt \({2^x} = t\). ĐK: t > 0. Ta có phương trình đã cho tương đương với phương trình:. Bài 6. Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit

Giải bất phương trình: \({2^x} + {\rm{ }}{2^{ – x}}-{\rm{ }}3{\rm{ }} < {\rm{ }}0\)

Quảng cáo

Đặt \({2^x} = t\). ĐK: t > 0. Ta có phương trình đã cho tương đương với phương trình:

\(\eqalign{
& t + {1 \over t} – 3 < 0 \cr
& \Leftrightarrow {{{t^2} – 3t + 1} \over t} < 0 \Leftrightarrow {t^2} – 3t + 1 < 0\,\,(t > 0) \cr
& \Leftrightarrow {{3 – \sqrt 5 } \over 2} < t < {{3 + \sqrt 5 } \over 2} \cr
& \Leftrightarrow \log {{3 – \sqrt 5 } \over 2} < x < \log {{3 + \sqrt 5 } \over 2} \cr} \)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 12