Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 5 trang 83 SGK Giải tích 12: Bài 4. Hàm...

Câu hỏi 5 trang 83 SGK Giải tích 12: Bài 4. Hàm số mũ hàm số lôgarit...

Câu hỏi 5 trang 83 SGK Giải tích 12. Bài 4. Hàm số mũ hàm số lôgarit

Giải phương trình: \({({\log _2}x)^2} – 3{\log _2}x + 2 = 0\) bằng cách đặt ẩn phụ \(t = {\log _2}x\)

Quảng cáo

Với \(t = {\log _2}x\). Ta có phương trình đã cho tương đương với phương trình:

\(\eqalign{
& {t^2} – 3t + 2 = 0 \Leftrightarrow \left[ \matrix{
t = 1 \hfill \cr
t = 2 \hfill \cr} \right. \cr
& \Leftrightarrow \left[ \matrix{
{\log _2}x = 1 \hfill \cr
{\log _2}x = 2 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left[ \matrix{
x = 0 \hfill \cr
x = 1 \hfill \cr} \right. \cr} \)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 12