Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 3 trang 132 SGK Giải tích 12: Bài 1. Số...

Câu hỏi 3 trang 132 SGK Giải tích 12: Bài 1. Số phức...

Câu hỏi 3 trang 132 SGK Giải tích 12. Bài 1. Số phức

a) Biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ các số phức sau: \(3 – 2i, -4i, 3\).

b) Các điểm biểu diễn số thực, số thuần ảo nằm ở đâu trên mặt phẳng tọa độ ?

Điểm \(M(a;b)\) biểu diễn số phức \(z=a+bi\).

Quảng cáo

a) Điểm biểu diễn số phức \(z=3-2i\) là \(A(3;-2)\).

Điểm biểu diễn số phức \(z=-4i\) là \(B(0;-4)\).

Điểm biểu diễn số phức \(z=3\) là \(C(3;0)\).

b) Các điểm biểu diễn số thực nằm trên \(Ox\), các điểm biểu diễn số ảo nằm trên \(Oy\)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 12