Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 3 trang 135 SGK Giải tích 12: Bài 2. Cộng...

Câu hỏi 3 trang 135 SGK Giải tích 12: Bài 2. Cộng trừ và nhân số phức...

Câu hỏi 3 trang 135 SGK Giải tích 12. Bài 2. Cộng trừ và nhân số phức

Hãy nêu các tính chất của phép cộng và phép nhân số phức.

Phép cộng và nhân số phức có đầy đủ tính chất của phép cộng, nhân số thực.

Quảng cáo

* Các tính chất của phép cộng:

– Giao hoán: \(z + z’ = z’ + z\)

– Kết hợp: \({z_1} + \left( {{z_2} + {z_3}} \right) \) \(= \left( {{z_1} + {z_2}} \right) + {z_3} = {z_1} + {z_2} + {z_3}\)

* Các tính chất của phép nhân:

– Giao hoán: \(z . z’ = z’ . z\)

– Kết hợp: \({z_1} . \left( {{z_2} . {z_3}} \right) \) \(= \left( {{z_1} . {z_2}} \right) . {z_3} = {z_1} . {z_2} . {z_3}\)

* Tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng: \({z_1}\left( {{z_2} + {z_3}} \right) = {z_1}{z_2} + {z_1}{z_3}\)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 12