Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 3 trang 23 SGK Giải tích 12: Từ đó suy...

Câu hỏi 3 trang 23 SGK Giải tích 12: Từ đó suy ra giá trị nhỏ nhất của f(x) trên tập xác định....

Câu hỏi 3 trang 23 SGK Giải tích 12. Từ đó suy ra giá trị nhỏ nhất của f(x) trên tập xác định.. Bài: CHƯƠNG I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

Lập bảng biến thiên của hàm số \(f(x) = {{ – 1} \over {1 + {x^2}}}\)

Từ đó suy ra giá trị nhỏ nhất của f(x) trên tập xác định.

1. TXĐ: D = R.

Quảng cáo

2. \(y’ = {{2x} \over {{{(1 + {x^2})}^2}}}\)

Cho y’ = 0 thì x = 0.

3. Bảng biến thiên

Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho là – 1 tại x = 0.

 

 

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 12 – Xem ngay

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 12